Evropska komisija dala značajno mesto problemu izgradnje MHE u godišnjem izveštaju o napretku Srbije

*English below

U izveštaju o napretku Srbije u procesu pregovora sa Evropskom Unijom, Evropska komisija ove godine posebno naglašava potrebu za održivim razvojem hidroenergije u skladu sa najvišim ekološkim standardima EU.

EU primećuje ograničen napredak u oblasti zaštite životne sredine. Međutim, kako se ističe u uvodu, „zaštiti životne sredine i klimatskim promenama treba posvetiti odgovarajuću političku pažnju, koja će rezultirati boljom koordinacijom, jačim institucijama, većim finansiranjem i uključivanjem u sve sektore privrede“.

Kada govorimo o MHE, u poglavlju koje se odnosi na zaštitu životne sredine (Poglavlje 27) naglašava se da „svaki dalji razvoj hidroenergije treba da bude u skladu sa EU ekološkim zakonodavstvom, uključujući procene uticaja na životnu sredinu sa odgovarajućim javnim konsultacijama, zakonodavstvom o zaštiti prirode i upravljanju vodama“.

Održiv razvoj obnovljivih izvora energije izdvaja se i u poglavlju koje se odnosi na energetiku (Poglavlje 15). EU preporučuje da se sa feed-in tarife, koje su jedan od glavnih mehanizama za podsticaj obnovljivih izvora energije, pređe na sistem aukcija. Inicijativa Pravo na vodu podseća da bi ukidanjem feed-in tarifa, javna sredstva bila svrsishodnije iskorišćena, a MHE u Srbiji postale neisplative za investitore koji trenutno dobijaju čak polovinu ukupnih državnih podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. U ovom poglavlju se takođe ponavlja „da svaki dalji razvoj hidroenergije treba da bude u skladu sa legislativom EU u oblasti zaštite životne sredine”.

Izveštaji Evropske komisije iz godine u godinu sve više pažnje obraćaju na problem neodrživog upravljanja vodnim resursima i katastrofalnu interpretaciju uistinu neophodne energetske tranzicije sa fosilnih goriva. Apelujemo na institucije da proaktivno deluju u cilju zaštite životne sredine Srbije i ne čekaju opomene međunarodnih institucija, jer su brojni građani i građanke, akademska i stručna javnost naše države odavno negativno ocenili izgradnju mini hidroelektrana.


The European Commission has given a significant place to the problem of SHPP construction in Serbia’s annual progress report

In the Annual progress report of the European Commission for Serbia, the EC this year especially emphasizes the need for sustainable development of hydro power in accordance with the highest environmental standards of the EU.

The EU notes limited progress in the field of environmental protection. However, as the summary points out, “environment and climate change need to receive adequate political attention, translating into better coordination, stronger institutions, more financing and mainstreaming across all sectors of the economy.”

Speaking of SHPPs, the chapter on environmental protection (Chapter 27) emphasizes that “any further development of hydro power should be in line with EU environmental legislation, including environmental impact assessments with proper public consultations, nature protection and water management legislation”.

Sustainable development of renewable energy sources is also highlighted in the chapter related to energy (Chapter 15). The EU recommends moving from feed-in tariffs, which are one of the main mechanisms for stimulating renewable energy sources, to the auction system. The Right to Water initiative reminds that by abolishing feed-in tariffs, public funds would be used more purposefully, and SHPPs in Serbia would become unprofitable for investors who currently receive as much as half of the total state incentives for electricity production from renewable sources. This chapter also reiterates “that any further development of hydro power should be in line with EU environmental legislation”.

Year after year, the European Commission’s reports pay more and more attention to the problem of unsustainable water resources management and the catastrophic interpretation of the truly necessary energy transition from fossil fuels. We appeal to the institutions to act proactively in order to protect the environment of Serbia and not wait for warnings from international institutions, because numerous citizens, the academic and professional public of our country have long negatively assessed the construction of mini hydro power plants.

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu