Diskusija “Pravo na vodu: Voda, demokratija i pravedna energetska tranzicija” u Kraljevu

Organizacija za političku ekologiju PolEkol u okviru inicijative Pravo na vodu i projekta Voda, demokratija i pravedna energetska tranzicija organizovala je događaj povodom Svetskog dana reka, namenjen lokalnim aktivistima i široj javnosti.  U okviru ovog događaja održane su konsultacije sa lokalnim aktivistima, kao i prezentacija „Uvod u pravednu energetsku tranziciju”, praćena diskusijom.

Prelazak sa sistema u kome se primarno koriste neobnovljivi izvori energije (fosilna goriva), na obnovljive izvore (energija vetra, solarna energija itd.), predstavlja jedan od najznačajnijih izazova koje je neophodno savladati kako bi se sprečilo dalje zagrevanje planete i klimatske promene. Prezentacija je otvorila mnoge teme u kontekstu razvoja obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, dok je ključno pitanje koje se postavlja: hoće li će se energetska tranzicija odvijati u interesu građana i u skladu sa potrebama lokalnih zajednica, ili u interesu privatnih investitora i kompanija? Jedino energetska tranzicija koja uzima u obzir socijalni aspekt, odnosno potrebe i prava građana, radnika, lokalne zajednice i životne sredine, može ispuniti zahtev pravednosti i omogućiti napredak društva.
Istraživač Saša Petrović je predstavio normativni i strateški okvir Evropske unije koji se odnosi napravednu energetsku tranziciju, ulogu Energetske zajednice kao glavnog regulatornog tela EU koje se bavi energetikom, kao i preporuke koje je EU pripremila povodom velikog broja žalbi aktivista u vezi sa izgradnjom minihidroelektrana u regionu. Jedna od važnih tema razgovora bila je kako se bolje organizovati i sa kojim akterima graditi širu koaliciju na putu ostvarivanje pravedn(ij)e energetske tranzicije. 

Predstavljeni su pozitivni primeri zemalja poput Holandije, Španije i Italije, u kojima ekološke organizacije sarađuju sa sindikatima iz sektora energretike i rudarstva. Interes sindikata u energetskoj tranziciji se, pre svega, tiče mogućnosti prekvalifikacije i zapošljavanje radnika iz sektora energetike i rudarstva na pozicijama vezanim za sektor obnovljivih izvora energija. Tačka spajanja i zajednički interesi ekoloških organizacija i sindikata se možda najbolje ogleda u paroli „Nema poslova na mrtvoj planeti”, koju su za svoju kampanju osmislile organizacije Natuur en Milieu, Greenpeace i Konfederacija holandskih sindikata. 

Nakon prezentacije otvorena je diskusija sa aktivistima iz različitih delova Srbije, koji su pokazali interesovanje i zavidno znanje spram konkretnih primera, dok konceptu „pravedne energetske tranzcije” tek predstoji dokazivanje. Kao jedna od glavnih tema se nametnula uloga feed-in tarifa u izgradnji minihidroelektrana. Većina aktivista smatra da su ove subvencije veoma štetne, te da podstiču privatne investitore da učestvuju u projektima koji negativno deluju na životnu sredinu, omogućavaju korupciju i oštećuju državni budžet. Usled brojnih štetnih posledica ovakvog vida subvencionisanja, mnoge Evropske države polako odustaju od njega i iznalaze alternativne načine podsticanja razvoja obnovljivih izvora energije.

Pojedini učesnici su ukazali na model tržišnih aukcija (u kojima se investitori međusobno takmiče ko će ponuditi povoljniju cenu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora) kao dobar primer, pri čemu se kao pozitivna strana modela aukcija navodi da na ovaj način građani dobijaju povoljnije račune za električnu energiju, dok su investitori prinuđeni da preuzmu više odgovornosti za dugoročnu isplativost i efikasnost svojih projekata.

Diskusija je završena razgovorom o potencijalu daljeg udruživanja i višeg stepena organizovanja inicijativa i pojedinaca koji se bore za očuvanje i zaštitu životne sredine. Javni događaji na temu pravedne energetske tranzicije su predviđeni do kraja godine i u drugim mestima u Srbiji.

​Projekat Pravo na vodu: Voda, demokratija i pravedna energetska tranzicija​ podržan je od strane Fonda za otvoreno društvo.