Najava: “Preko vrednosti do bogatstva – Održivi turizam u Srbiji”

Organizacija za političku ekologiju Polekol uz podršku Evropske Zelene Fondacije, organizuje online panel diskusiju pod nazivom “Preko vrednosti do bogatstva – Održivi turizam u Srbiji” koja će se održati u četvrtak, 09.12.2021. u 18 časova na platformi Zoom.

Prijavite se za diskusiju na sledećem linku. Iako je turizam prepoznat kao privredna grana koja itekako utiče na razvoj ekonomije i otvaranje novih radnih mesta, iskustvo pokazuje da je njegov uobičajeni način razvitka i poslovanja poguban po životnu sredinu, a samim tim – i po sve nas. Poslovi koje masovni turizam danas generiše su uglavnom sezonski, dok većina prihoda odlazi malom broju velikih kompanija i hotelskih lanaca – što ne doprinosi razvoju lokalnih zajednica. Osim toga, porast kapaciteta vrši veliki pritisak na prirodna bogatstva i dovodi do različitih negativnih uticaja na prirodne specifičnosti podneblja. S druge strane, trendovi pokazuju da se turisti sve više opredeljuju za posetu očuvanim prirodnim područjima. Povrh toga, pandemija virusa Covid-19 je znatno uticala na način na koji putujemo, a primetno je da se ljudi, umesto masovnog, sve više interesuju za turizam manjih razmera, koji podrazumeva manje socijalne interakcije i uživanje u prirodi.

Šta je budućnost razvoja turizma?

Upravo smo kroz projekat “Pravičan i ugljenično neutralan turizam” zajedno sa 6 drugih organizacija iz Evrope (Austrija, Hrvatska, Severna Makedonija, Španija i Srbija) istraživali načine na koje se turizam, kao privredna grana, može transformisati ili/i izgraditi u održivu industriju koja će, ne samo doprineti razvoju lokalne zajednice i ekonomiji, već i istovremeno očuvati prirodna bogatstva za neka buduća pokolenja. Svedoci smo buđenja svesti o zelenim pitanjima u čitavom svetu, ali i Srbiji i regionu. Građani bivaju sve više svesni sopstvene potrebe i želje da žive u zdravom i čistom okruženju. Zato se sve češće uključuju u procese donošenja odluka, zahtevajući osnovno: da se njihovo okruženje razvija na način koji će omogućiti njima, ali i budućim generacijama da uživaju u prirodnim bogatstvima.


Srbija je zemlja koja obiluje prirodnim lepotama i ima ogroman turistički potencijal. O tome na koji način možemo bolje da ga iskoristimo za razvoj održivog turizma, ali i o primerima iz regiona, sa nama će razgovarati:

  • Milica Kočović, naučna saradnica na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu i naučna saradnica i nastvnica na master i doktorskim studijama na FDU koja kroz svoju specifičnu prizmu razmatra potencijale za razvoj održivog turizma na Staroj Planini;
  • Katarina Lević, istraživačica Polekola koja je izučavala banjski turizam u Srbiji;
  • Predrag Momčilović, istraživač Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko, koji se bavio istraživanjem održive turističke ponude u glavnom gradu
  •  Stevche Dechev iz organizacije Sunrise iz Severne Makedonije koji će predstaviti primer upravljanja zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima u Ohridu

Za sve ljubitelje putovanja, u četvrtak putujemo u neku lepšu i zeleniju budućnost Srbije.Dobrodošli!Diskusiju “Preko vrednosti do bogatstva – Održivi turizam u Srbiji” organizuje Zelena evropska fondacija uz podršku Polekola, a uz finansijsku podršku Evropskog parlamenta i Green European Foundation


“Through Value to wealth – Sustainable tourism in Serbia”

The Green European Foundation with the support of the Organization for Political Ecology- Polekol is organizing a Zoom discussion – “Through Value to Wealth – Sustainable Tourism in Serbia” on Thursday, 09.12.2021. at 18:00 CET. Apply for the discussion here. Although tourism is recognized as an industry that affects the development of the economy and the creation of new jobs, experience shows that its traditional way of development and business is detrimental to the environment, and therefore – for all of us. The jobs generated by mass tourism today are mostly seasonal and precarious while most of the revenue goes to a small number of big companies and hotel chains – which does not contribute to the development of local communities. In addition, an unreasonable increase of tourists puts a lot of pressure on natural resources and leads to various negative impacts on the environment. On the other hand, trends show that tourists are increasingly opting to visit preserved natural areas, where they can enjoy sports and recreation. In addition, the Covid-19 pandemic has significantly affected the way we travel, and it is noticeable that people, instead of mass, are increasingly choosing small-scale tourism, which means less social interaction and enjoyment of nature.

What is the future of tourism?

Through the project “Fair and carbon-neutral tourism” together with 6 other organizations from Europe (Austria, Croatia, Northern Macedonia, Spain, and Serbia), we researched ways in which tourism, as an industry, can be transformed into a sustainable industry. which will not only contribute to the development of the local community and economy but also at the same time preserve and regenerate natural resources for future generations. We are witnessing the rise of awareness of green issues in the entire world, but also in Serbia and the region. Citizens are becoming more and more aware of their own need for living in a healthy and clean environment. That is why they are increasingly involved in the decision-making process, demanding that their environment is developed in a sustainable manner. Serbia is a country rich in natural beauty and has huge tourist potential. Our speakers will tell us how can we better use it for the development of sustainable tourism

  • Milica Kočović, research associate at the Institute of Economic Sciences in Belgrade and research associate and teacher of master’s and doctoral studies at the FDA, who through her specific prism considers the potential for the development of sustainable tourism on Stara Planina;
  • Katarina Lević, a researcher from Polekol who researched spa tourism in Serbia
  • Predrag Momčilović, a reseaecher from Platform Zajedničko who worked on a sustainable tourism in Serbian capital Belgrade
  • Stevche Dechev from Sunrise Macedonia, who will present example of managing nature and cultural good in Ohrid

održivi turizam, pravedna tranzicija, zelene politike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *