Pravedna zelena tranzicija za bolji svet – promocija knjige i diskusija

*english below

Organizacija za političku ekologiju Polekol i inicijativa Pravo na vodu uz podršku Evropske zelene fondacije organizuju promociju knjige „Evropska pravedna tranzicija za bolji svet“ 14. novembra 2022. od 17 časova u Prostoru Miljenko Dereta, Dobračina 55 u Beogradu. 

Prelazak na zelenu ekonomiju i snažna klimatska akcija su nasušne potrebe, imajući u vidu obim zagađenja životne sredine i ugrožavanje zdravlja, kao i narastajuće probleme vezane za klimatske promene. Jednako je važno da u tom procesu svi pronađu svoje mesto a posebno oni koji su već u nezavidnom položaju.  Zato se Polekol, zajedno sa partnerima iz Belgije, Španije, Finske, Velike Britanije, Makedonije i Hrvatske, odlučio da doprinese knjizi „Evropska pravedna tranzicija za bolji svet“ čiji je upravo cilj da se osvrne na ključne teme u vezi sa pravednom i zelenom tranzicijom. 

Ono što ovu knjigu čini jedinstvenom je panevropski i globalni pristup, koji sagledava pravednu tranziciju u širem kontekstu, kao i zelena perspektiva koju opisuje. Autori i poglavlja obuhvataju Evropsku uniju (EU) i tzv. globalni jug sa posebnim fokusom na Namibiju i Kolumbiju.

Knjiga pokriva mnoge aspekte uključujući istorijske perspektive, regionalne pristupe, razvoj evropske politike, perspektive mladih i industrije u tranziciji sa fokusom na specifične borbe, kao što je nezaposlenost.

„Samo vizija tranzicije koja uzima u obzir složenost, zavisnost od konteksta i međusobnu povezanost višestrukih izazova sa kojima se suočavamo moći će da dovede do radikalne promene koja je tako hitno potrebna. Ovo pokazuje da ne možete sprovoditi politiku zaštite životne sredine bez društvenog okvira. Ili, drugim rečima: ili će klimatska politika biti socijalna ili je neće biti uopšte.“ citat je urednika knjige Dirka Holemansa iz belgijskog Oikos.


Just Green Transition for a Better World – book promotion and discussion

The organization for political ecology Polekol with the support of the Green European Foundation are organizing the promotion of the book “European Just Transition for a Better World” on November 14, 2022 from 5 p.m. in Prostor Miljenko Dereta, Dobračina 55 in Belgrade.

The transition to a green economy and strong climate action are imperative, bearing in mind the extent of environmental pollution and health threats, as well as the growing problems related to climate change. It is equally important that in that process everyone find their place, especially those who are already in an unfavorable position. That’s why Polekol, together with partners from Belgium, Spain, Finland, Great Britain, Macedonia and Croatia, decided to contribute to the book “European Just Transition for a Better World” whose aim is to look at key topics related to a just and green transition.

What makes this book unique is the pan-European and global approach, which looks at just transition in a wider context, as well as the green perspective it describes. Authors and chapters include the European Union (EU) and the so-called the global south with a particular focus on Namibia and Colombia.

The book covers many aspects including historical perspectives, regional approaches, European policy developments, youth perspectives and industries in transition with a focus on specific struggles, such as unemployment.

‘’Only a vision of transition that considers the complexity, context dependency and interconnections of the multiple challenges that we face will be able to bring about the radical change that is so urgently needed. This shows that you cannot implement environmental policies without a social framework. Or, in other words: either climate policy will be social or it will not ‘be’ at all.’’ is a quote from the editor of the book, Dirk Holmans from the Belgian Oikos.

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravedna tranzicija, pravedna zelena tranzicija, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu